Podmínky užití

Všeobecné podmínky užívání

1 Podmínky užívání

Tyto podmínky užívání (dále jen „podmínky“) zakládají a řídí vztah mezi poskytovatelem (definovaným níže) a všemi osobami, které mají přístup na stránku a/nebo do aplikace (jak jsou tyto definovány níže) a které jakýmkoli způsobem využívají její funkce či obsah (dále jen „návštěvníci“).

Poskytovatel a návštěvníci jsou dále označováni jako „smluvní strany“.

2 Obecná ustanovení

Využití některých nebo všech prvků a služeb nabízených poskytovatelem na webové stránce EuroFotbal.cz a v jejích mobilních aplikacích (dále jen „aplikace“), jakož i informací, materiálů a odkazů v nich obsažených se řídí podmínkami, jak jsou tyto uvedeny níže. Není-li poskytovatelem písemně sjednáno jinak, podmínky zakládají celý vztah mezi poskytovatelem a návštěvníkem při jeho využívání aplikace, včetně některých nebo všech jejích funkcí, které aplikaci nabízí.

Před použitím aplikace je návštěvník povinen podmínky pečlivě pročíst a seznámit se s nimi. U návštěvníka, který si aplikaci prohlédl, se má za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s tím, že je jimi vázán, a to bez nutnosti jakéhokoli dalšího jednání.

Poskytovatel si tímto vyhrazuje právo dle svého uvážení pozastavit či ukončit platnost těchto podmínek, příp. je rozšířit, upravit a/nebo doplnit.

Poskytovatel doporučuje návštěvníkovi, aby pravidelně a pečlivě četl obsah těchto stránek. Využíváním aplikace návštěvník souhlasí s tím, že je vázán podmínkami, jakož i jejich posledními úpravami, bez ohledu na to, zda si jich je vědom či nikoli.

Poskytovatel není povinen ověřovat, že všichni návštěvníci používají aplikaci v souladu s poslední aktualizovanou verzí podmínek. Platnou a účinnou verzí podmínek je ta, která je zveřejněna v aplikaci.

Aplikace smí být využívána pouze k zákonným účelům. Použití aplikace k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoli materiálu v aplikaci nebo jejím prostřednictvím, které je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právy jakékoli třetí osoby, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) použití aplikace nebo přenos, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoli materiálu v aplikaci nebo jejím prostřednictvím ve věci nebo pro účely, které porušují autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, jsou obscénní nebo škodlivé pro nezletilé osoby, nebo představují nezákonné jednání nebo obtěžování, jsou hanlivé nebo urážlivé, porušují právní předpisy na ochranu soukromí či ochranu údajů, jsou podvodné nebo porušují devizový zákon nebo zákon o hazardních hrách.

V případě nesprávného použití a/nebo zneužití aplikace si poskytovatel vyhrazuje právo návštěvníkovi uzavřít nebo zablokovat přístup do aplikace a zavřít jakýkoli účet zaregistrovaný na jeho jméno. Poskytovatel si vyhrazuje právo podat na návštěvníka dle svého uvážení žalobu.

3 Služby

Aplikace poskytuje interaktivní webovou a mobilní aplikaci/prvky obsahující živě přenášené informace ze sportovních soutěží, sportovní výsledky v reálném čase, konečné výsledky, rozpisy zápasů, sestavy a sportovní statistiky. Výsledky a další statistické informace obsažené v aplikaci zobrazují informace z dalších nezávislých zdrojů (od třetích osob), informace získané vlastním úsilím nebo z různých jiných oficiálních aplikací. Přestože poskytovatel vynakládá veškeré úsilí k pravidelné aktualizaci obsahu, výsledků zápasů a dalších informacích zobrazených v aplikaci, doporučujeme ověřovat si informace uvedené v aplikaci rovněž u jiných zdrojů. Poskytovatel neodpovídá za to, jak návštěvník využívá výsledky a další informace obsažené v aplikaci.

4 Webové stránky a aplikace třetích osob

Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoli kontakt s třetími osobami po prohlížení aplikace (ať již zamýšlený či nikoli) a jakýkoli následek z toho vyplývající jsou naprosto nezávislé na poskytovateli a poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoli dohody nebo očekávání a další následky, které z tohoto kontaktu přímo či nepřímo vyplývají.

Žádný nárok ani spor, který může vzniknout mezi návštěvníkem a takovou třetí osobou, nebude v žádném případě zahrnovat poskytovatele.

Třetí osoby, včetně třetích osob inzerujících v aplikaci, nemají přístup k osobním údajům návštěvníka ani k jiným údajům, které návštěvník mohl poskytovateli sdělit.

5 Audiovizuální obsah

Poskytovatel neodpovídá za obsah externích aplikací, které lze prohlížet v aplikaci. Žádný obsah ve formě videa, který lze najít v aplikaci, není hostovaný na serverech poskytovatele, poskytovatel tento obsah nevytváří ani nenahrává na hostující server.

6 Neaktivní účty

V případě, že si návštěvník zřídil účet v aplikaci, ale po dobu 60 dní se nepřihlásil, vyhrazuje si poskytovatel právo uzavřít účet s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

7 Duševní vlastnictví

Návštěvníci nejsou bez předchozího písemného povolení ze strany poskytovatele oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat ani jinak používat obsah aplikace ani do něj nijak zasahovat nebo měnit cokoli z jejího obsahu.

EuroFotbal je ochrannou známkou společnosti Livesport s.r.o. Použití této ochranné známky a souvisejících ochranných známek je zakázáno a všechna práva jsou vyhrazena.

Jakékoli porušení tohoto ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Poskytovatel a jakákoli jiná osoba oprávněná jednat jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném ze zákona po jakékoli osobě, která se takového porušení přímo či nepřímo dopustí.

8 Typ vztahu

Tyto podmínky nejsou určené k vytvoření žádného sdružení, zastoupení ani společného podniku mezi poskytovatelem a návštěvníkem.

9 Porušení podmínek

Pokud návštěvník nedodrží některé z ustanovení těchto podmínek nebo pokud má poskytovatel důvodné podezření, že návštěvník některé z ustanovení těchto podmínek přímo či nepřímo neplní, vyhrazuje si poskytovatel právo všemi dostupnými prostředky a dle vlastního uvážení uzavřít či zablokovat návštěvníkovi přístup do aplikace a zavřít účet registrovaný na jeho jméno a ponechá si právo návštěvníka žalovat dle svého uvážení.

10 Dodržování právních předpisů

Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště a/nebo kde jsou rezidenty a/nebo kde se nacházejí. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti návštěvníkovi v souvislosti s používáním aplikace přijme jakýkoli úřad.

11 Právo a soudní dvůr a/nebo společenství

Tyto podmínky se řídí právními předpisy Maltské republiky a budou vykládány v souladu s nimi, a to bez uplatnění zásad kolizních norem. Při řešení sporů vzniklých na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi se strany podřizují výlučné pravomoci soudů Maltské republiky. Tyto podmínky se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

12 Nadpisy

Nadpisy jsou určeny ke zpřehlednění a usnadnění čtení těchto podmínek. Jejich účelem není výklad obsahu odstavce, který za každým nadpisem následuje. Nadpisy poskytovatele k ničemu v žádném ohledu nezavazují.

13 Vzdání se práv

Jakékoli vzdání se práv ze strany poskytovatele ve vztahu k porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek návštěvníkem nebude považováno za vzdání se práv ve vztahu ke kterémukoli následnému porušení téhož nebo jiného ustanovení těchto podmínek.

14 Vyloučení odpovědnosti

14.1 Ujištění a prohlášení

Tímto se stanovuje, že poskytovatel nečiní žádné prohlášení, slib ani záruku (explicitní ani implicitní) v tom smyslu, že obsah aplikace je správný a/nebo vhodný pro jiný účel, s výjimkou ujištění, která nemohou být dle rozhodného práva těchto podmínek výslovně vyloučena.

Návštěvník používá aplikaci zcela na vlastní nebezpečí. Aplikace nemá charakter hry ani hazardní hry. Poskytovatel aplikace neposkytuje služby v oblasti her ani hazardních her, a proto nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, ani se nepodílí na žádné herní transakci. Sázkové kurzy zobrazené v aplikaci tvoří součást informací a funkcí tam obsažených.

Poskytovatel nezaručuje, že všechny funkce poskytované aplikací jsou povolené, její používání bude návštěvníkovi plně vyhovovat a že je aplikace zcela bezpečná a prostá chyb, je pravidelně aktualizována, jakákoli vada softwaru je pravidelně odstraňována a že služby jsou nepřerušované, aplikace je bez virů nebo vad, je kontinuálně v provozu, že informace a funkce v ní dostupné jsou přiměřené a spolehlivé nebo že všechny další informace a funkce v aplikaci jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na stránku, tak činí ze své vlastní inciativy a odpovídají za dodržování místních zákonů v takovém rozsahu, v jakém se na ně místní zákony vztahují.

Aplikace může obsahovat odkazy a reference na webové stránky/aplikace/reklamy/obsah třetích osob, které jsou upraveny zvláštními podmínkami obvykle uvedenými tamtéž. Ty jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu návštěvníka a nevyplývá z nich odpovědnost ze strany poskytovatele za informace, které nesou tyto webové stránky/aplikace/reklamy/obsah, ani jeho souhlas s nimi. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku (přímo vyjádřenou ani předpokládanou) co do přesnosti nebo dostupnosti obsahu či informací textových či obrazových, které nejsou zastřešeny jeho doménou. Poskytovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných webových stránkách/aplikacích, a nečiní žádná prohlášení týkající se jeho kvality, bezpečnosti, spolehlivosti ani vhodnosti.

14.2 Ztráty nebo škody

Poskytovatel není odpovědný za žádné přímé ani nepřímé ztráty ani škody, které návštěvník nebo třetí osoba mohli utrpět v důsledku používání aplikace, zejména škod způsobených obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční či následnou ztrátou.

Poskytovatel není odpovědný za výhry ani prohry na webových stránkách/aplikacích třetích osob v důsledku použití informací zobrazených v aplikaci.

Bez omezení obecné platnosti předchozích dvou ustanovení se neuznává ani nepřijímá odpovědnost dle těchto podmínek, mimo jiné, za následující:

 1. chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chybné čtení, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, zjevné chyby, vyšší moc a/nebo další podobné chyby;
 2. porušení pravidel poskytovatele;
 3. trestné činy;
 4. sdělení od poskytovatele v jakékoli formě;
 5. žaloby a/nebo jiné právní prostředky;
 6. ztráty nebo škody, které návštěvníci nebo třetí osoby mohli utrpět v důsledku použití aplikace, jejího obsahu nebo obsahu jakéhokoli odkazu doporučeného poskytovatelem;
 7. ztráty nebo škody, které návštěvníci nebo třetí osoby mohli utrpět v důsledku úprav, pozastavení nebo přerušení chodu aplikace;
 8. nelegální využití aplikace nebo jejího obsahu jakoukoli osobou, nebo závady, opomenutí nebo jakéhokoli jiného faktoru mimo kontrolu poskytovatele;
 9. jakékoli použití aplikace třetí osobou, která vstoupí do soukromých zón vyžadujících přihlášení a heslo za použití uživatelského jména a hesla návštěvníka;
 10. v případě nesrovnalostí ve službách, funkcích a dalších prvcích nabízených aplikací v důsledku virů a chyb, neboť se to týká všech parametrů, které tvoří aplikaci, žádné škody, náklady, výdaje, ztráty ani nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;
 11. jakýkoli čin nebo opomenutí konat ze strany poskytovatele internetových služeb nebo třetí osoby, s níž mohli návštěvníci uzavřít smlouvu za účelem zajištění přístupu k aplikaci. V případě soudního sporu mezi poskytovatelem internetových služeb a návštěvníky nemůže být poskytovatel stranou sporu a takový spor nebude mít na tyto podmínky žádný vliv; a
 12. jakýkoli nárok vyplývající ze škod vzniklých návštěvníkovi v důsledku obsahu jakéhokoli materiálu, který zveřejnil jiný návštěvník nebo třetí osoba a který poskytovatel v aplikaci neschválil.

15 Zásady ochrany osobních údajů

Webová stránka EuroFotbal.cz a její mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) respektuje soukromí všech osob při prohlížení a jiném používání aplikace (dále jen „návštěvníci“) a zavazuje se chránit jejich soukromí. Aplikace může shromažďovat a používat „osobní údaje“ (definované níže) týkající se návštěvníků, aby jim mohla poskytovat služby nabízené aplikací, a to pouze pro účely, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami a právem EU, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), jak byly tyto začleněny do maltského zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky), předpisy o zpracovávání osobních údajů (v sektoru elektronické komunikace) (právní oznámení č. 16 z roku 2003, včetně pozdějších dodatků), přijímají doporučení č. 2/2001 pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle čl. 29, přijaté dne 17. května 2001, o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů online a začleňují rovněž všechny ostatní platné předpisy a postupy.

Správcem osobních údajů používaných a shromažďovaných od návštěvníků aplikace je společnost Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Česká republika, která je odpovědná za tuto aplikaci.

Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese privacy@livesport.eu.

16 Účel tohoto prohlášení

Toto prohlášení má za cíl:

 • vymezit typ vašich osobních údajů, které bude správce shromažďovat, a způsob, jakým bude vaše osobní údaje používat;
 • vymezit základ, na kterém budou jakékoli osobní údaje zpracovávány správcem;
 • vyrozumět vás o tom, jak bude správce nakládat s vašimi osobními údaji;
 • vyjasnit povinnosti správce podle nařízení o ochraně osobních údajů s ohledem na zpracovávání vašich osobních údajů v souladu se zákonem a odpovědně; a
 • informovat vás o vašich právech na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme náležitým a zákonným způsobem v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”), která je v platnosti od 25. května 2018.

17 Shromažďování osobních údajů

S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, tato aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník aplikaci pouze prochází. Aplikace však po návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, pokud tento využívá doplňkové nebo pokročilé služby, které aplikace nabízí po registraci. V takových případech aplikace po návštěvníkovi vyžaduje předchozí souhlas se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů. Při registraci nebo jiné příležitosti může aplikace po návštěvníkovi vyžadovat, aby zadal své přihlašovací jméno (obvykle e-mailovou adresu) a heslo.

Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje ani souhlas s jejich shromažďováním aplikací. Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, však aplikace nemusí být schopná poskytnout všechny v ní nabízené služby.

I pokud návštěvníci souhlasili s používání svých osobních údajů aplikací, mohou svůj souhlas z jakéhokoli důvodu následně odvolat na adrese privacy@livesport.eu. V případě odvolání souhlasu nebudou doplňkové ani pokročilé služby nabízené aplikací po registraci již dále dostupné.

18 Vaše práva z titulu subjektu osobních údajů

18.1.1 Právo na přístup

Návštěvníci jsou oprávněni požadovat, aby jim správce (definovaný níže) poskytl písemné informace o tom, které z jejich osobních údajů shromáždil a/nebo použil. Žádost ke správci (definován níže) se podává písemně.

Aplikace se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uložené osobní údaje aktualizovala. Je však žádoucí, aby návštěvníci informovali aplikaci o jakékoli změně osobních údajů, které aplikace shromažďuje.

18.1.2 Oprava, zablokování nebo výmaz údajů

Návštěvníci, kteří se domnívají, že některý z jejich osobních údajů je nepřesný, mohou písemně požádat správce o opravu údajů. Návštěvníci mají také právo požádat správce, aby zablokoval nebo vymazal jejich osobních údaje, pokud byly zpracovány protiprávně.

18.1.3 Právo vznést námitku

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese privacy@livesport.eu a požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely (kupř. pro účely zasílání informací o nadcházejících událostech, newsletterů a publikací) a vaše údaje nebudou pro takové účely nadále zpracovávány.

18.1.4 Právo na odvolání souhlasu

Máte právo svůj souhlas s tímto prohlášením a se zde uvedenými postupy pro zpracování kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu privacy@livesport.eu. Zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena. V důsledku odvolání souhlasu budeme nuceni poskytování našich služeb s okamžitou platností ukončit.

18.1.5 Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají a které jsme zpracovali, na aktualizaci neaktuálních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

18.1.6 Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které o vaší osobě uchováváme, pokud tyto již nejsou potřebné a pokud:

 • jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje;
 • vaše osobní údaje již nemusí být zpracovávány; nebo
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

18.1.7 Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, pokud:

 • popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost těchto osobních údajů ověřit;
 • zpracování z naší strany se považuje za protiprávní a odmítáte výmaz vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • vaše osobní údaje již pro zde uvedené účely nepotřebujeme, vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • vznesli jste námitku proti zpracování údajů z naší strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování údajů z naší strany převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

18.1.8 Právo na přenositelnost údajů

Ode dne 25. května 2018 máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (jak je definován v GDPR).

19 Důvody shromažďování a využívání osobních údajů

Osobní údaje shromažďované aplikací budou zpracovány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (část 440 sbírky zákonů Maltské republiky) a dalšími platnými podzákonnými předpisy, a to výhradně za účelem:

 1. komunikace s návštěvníky;
 2. zasílání nového hesla k jejich osobnímu účtu;
 3. poskytování pokročilých služeb, kterými je možné aplikaci v určitém rozsahu konfigurovat;
 4. zvyšování úrovně obsahu nabízeného aplikací;
 5. nabízení personalizovaného obsahu a funkcí a/nebo rozvržení aplikace návštěvníkovi.

20 Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pouze pokud k tomu obdržíme váš souhlas a pouze v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli poskytovat námi nabízené služby a/nebo pro účely uvedené v tomto prohlášení.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě oprávněného zájmu nebo k zajištění souladu s právními závazky vyplývajícími ze zákona. To může zahrnovat výkon obhajoby právních nároků nebo zajištění souladu s rozhodnutím soudu nebo příslušného orgánu.

21 Marketing

Sdělení marketingového charakteru vám budeme zasílat, pokud si je od nás vyžádáte tím, že nám poskytnete prostřednictvím aplikace své kontaktní údaje a přihlásíte se k odběru těchto informací.

Bez vašeho jednoznačného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdílet pro marketingové účely s žádnou třetí osobou.

22 Sdělování osobních údajů třetím osobám

Poskytovatel neprodává osobní údaje návštěvníka, neobchoduje s nimi, nepřenechává je k užívání ani je jinak nesděluje žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetím osobám v případě prodeje aplikace.

Výše uvedené se nevztahuje na žádnou s aplikací spojenou zákonnou povinnost sdělit osobní údaje návštěvníka třetím osobám.

Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních údajů. V takovém případě si aplikace vyžádá předchozí výslovný souhlas dotčených návštěvníků.

Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout třetím osobám statistické údaje o návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické informace týkající se aplikace s tím, že tak učiní bez identifikace konkrétních návštěvníků.

23 Soubory protokolu

Za účelem lepší správy aplikace a shromažďování rozsáhlých demografických informací návštěvníků pro souhrnné použití aplikace automaticky zaznamenává IP adresy všech návštěvníků a stránky, které si každý návštěvník prohlédl.

24 Prohlášení o cookies

„Cookie“ je informace uložená v počítači návštěvníka webovým serverem a slouží k přizpůsobení webových služeb podle potřeb návštěvníka. Aplikace používá cookies k uchovávání informací o interakcích návštěvníka, které mohou být později potřebné k provedení některé funkce. Návštěvníci mohou cookies v nastavení prohlížeče odmítnout. Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti analyzování aplikace, některými partnery z oblasti (tzv. programatické) reklamy a sociálních sítí (pouze pokud se přihlásíte prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích) rovněž sdílíme informace o vašem používání naší stránky. Bližší informace naleznete zde.

Toto prohlášení je nutno číst ve spojení s našimi zásadami pro soubory cookie a jakýmkoli dalším oznámením o ochraně soukromí, které můžeme v rámci shromažďování nebo zpracování osobní údajů o vaší osobě při určitých příležitostech vydat s cílem informovat vás v plném rozsahu o způsobu a důvodech jejich užívání.

25 Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, a pokud by to bylo vyžadováno, zajistí nejprve, aby byla přijata příslušná bezpečností opatření pro adekvátní ochranu vašich osobních údajů.

26 Bezpečnost

Aplikace a správce přijali různá technická i organizační opatření proto, aby napomohli ochraně komunikace před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů, které byly shromážděny a použity (včetně uchovávání všech vámi vytvořených hesel s použitím standardu BCrypt). Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže poskytovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.

27 Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny. V případě, že uživatel účtu není aktivní po dobu jednoho (1) roku, všechny jeho shromážděné osobní údaje budou vymazány.

28 Webové stránky/aplikace třetích osob

Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky/aplikace třetích osob. Aplikace obsahuje odkazy na jiné stránky pro zjednodušení přístupu návštěvníkům. Aplikace není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách/aplikacích třetích osob ani za opatření, která přijmou za účelem ochrany vašeho soukromí. Webové stránky/aplikace, na které má návštěvník přístup z aplikace, nemusí mít odpovídající zásady ochrany osobních údajů.

29 Přijetí zásad ochrany osobních údajů

Souhlas návštěvníka se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů aplikací a správcem podléhá výše uvedeným zásadám ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst zásady ochrany osobních údajů pravidelně a seznámit se tak s jejich podmínkami a ustanoveními a dodatky, které mohou být aplikací implementovány.

30 Poskytovatel

Poskytovatelem je Livesport s.r.o., společnost řádně založená dle právního řádu České republiky a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 11333, IČO: 27433722, se sídlem na adrese Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@livesport.eu.

31 Verze a datum podmínek

Toto prohlášení ve verzi č. 2 bylo naposledy aktualizováno dne 3. 4. 2023 (EF.CZ-ToU-20230403-2)

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele