Podmínky užití EuroFotbal.cz

Všeobecné podmínky užití

Podmínky užití

Tyto Podmínky užití (dále jen "PU") stanovují a vymezují vztah mezi Poskytovatelem (definovaným níže) a všemi stranami, které mají přístup na Stránku (definována níže) a které jakýmkoliv způsobem využívají její obsah a funkce (dále jen "Návštěvníci").

Poskytovatel a Návštěvníci budou společně označováni jako "Smluvní strany".

Obecné ustanovení

Jakékoliv užívání všech funkcí nebo služeb nabízených Poskytovatelem na webové stránce EuroFotbal.cz dále jen "Stránka"), stejně tak jako i informací, materiálů a odkazů, které Stránka obsahuje, je předmětem těchto PU. Není-li písemně Poskytovatelem odsouhlaseno a sjednáno jinak, tyto PU definují a nastavují celý právní vztah mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem během využívání Stránky a jejích služeb Návštěvníkem.

Návštěvník je povinen před použitím Stránky si pečlivě a s porozuměním přečíst tyto PU a dodržovat je. U Návštěvníka, který si Stránku již prohlédl, se předpokládá, že PU četl, pochopil je a souhlasil s nimi a je tedy jimi plně vázán a to bez potřeby a nutnosti jakéhokoliv dalšího právního aktu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo, pokud to bude považovat za nutné, tyto PU vypovědět, změnit a/nebo doplnit.

Poskytovatel důrazně doporučuje, aby Návštěvník pravidelně a pečlivě četl obsah těchto PU. Použitím a zhlédnutím Stránky Návštěvník souhlasí s tím, že je vázaný těmito PU a to i jejích případnými úpravami, bez ohledu na to, jestli byl o těchto změnách vyrozuměn anebo seznámen.

Poskytovatel není povinen ověřovat, že všichni Návštěvníci používají Stránku podle posledních aktualizovaných PU. Aktuální a platná verze PU je ta, která je zveřejněna na Stránce.

Stránka může být využívána pouze k zákonným účelům. Zneužití Stránky k předávání, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu prostřednictvím této Stránky, který je v rozporu s platnými právními předpisy a nařízeními nebo právy jakékoliv třetí strany, je přísně zakázáno. To zahrnuje, bez jakéhokoliv omezení, i zneužití Stránky k předávání, distribuci, publikaci nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu prostřednictvím této stránky, který porušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství anebo jiná práva duševního vlastnictví. Rovněž se zakazuje zneužívat Stránky k šíření a distribuci obsahu, který je obscénní, škodlivý pro nezletilé osoby, jehož podstatou je nezákonný čin nebo obtěžování, který je hanlivý nebo urážlivý, který porušuje jakékoliv právo na soukromí nebo ochranu osobních údajů, který je podvodný nebo porušuje jakýkoliv daňový zákon nebo zákon o loteriích a hazardu.

V případě zneužití této Stránky výše uvedeným způsobem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Návštěvníkovi přístup na stránku či mu zavřít jakýkoliv účet zaregistrovaný na jméno Návštěvníka. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo na základě svého uvážení podat žalobu na Návštěvníka porušujícího výše uvedené podmínky.

Služby

Webová Stránka poskytuje interaktivní obsah se sportovními informacemi ze sportovních soutěží, sportovní výsledky v reálném čase, konečné výsledky, rozpisy zápasů, sestavy a sportovní statistiky. Výsledky a další statistické informace na Stránce využívají a zobrazují informace od dalších nezávislých zdrojů (třetích stran) a rovněž informace získané vlastním úsilím či z dalších různých oficiálních stránek. Ačkoliv je snahou Poskytovatele pravidelně obsah Stránky aktualizovat o výsledky sportovních zápasů a další statistické informace, přesto doporučujeme si ověřovat Stránkou poskytované informace také u jiných zdrojů. Poskytovatel není odpovědný za to, jak Návštěvník využívá výsledky a další informace, které obsahuje Stránka.

Webové stránky třetích stran

Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoliv kontakt a aktivita na stránkách třetích stran realizovaný v rámci aktivity a využívání Stránky, a to ať už zamýšlený, či neúmyslný, a dále jakýkoliv následek z této činnosti vyplývající jsou naprosto nezávislé na Poskytovateli a Poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv dohody, očekávání či další následky, které vyplývají, ať už přímo, či nepřímo, z kontaktu s obsahem stránek třetích stran.

V případě právního nároku vzniklého mezi Návštěvníkem a třetí stranou, vyplývajícího z aktivity Návštěvníka na stránce těchto třetích stran, nebude žádný takový nárok nebo spor zahrnovat Poskytovatele.

Žádné třetí strany, včetně třetích stran inzerujících na Stránce, nemají přístup k osobním údajům Návštěvníka ani k jiným údajům, které Návštěvník mohl sdělit Poskytovateli.

Neaktivní účty

Pokud si Návštěvník zřídil účet na Stránce, ale po dobu 60 dnů se k účtu nepřihlásil, si Poskytovatel vyhrazuje právo takový účet uzavřít, a to s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

Duševní vlastnictví

Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nejsou Návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu Stránky.

Stránka využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Rovněž stránka využívá a přebírá zpravodajství z databáze The Associated Press (AP) jež má všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP, které jsou publikovány na Stránce, nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Poskytovatel a jakákoliv jiná jím oprávněná strana si vyhrazují právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto ustanovení poruší.

Video obsah

Stránka poskytuje služby v takovém rozsahu, jak je definováno v sekci Služby těchto PU. Stránka tudíž není odpovědná za obsah externích stránek nebo stránek třetích stran. Před tím, než nám pošlete žádost o odstranění neautorizovaného nebo nelicencovaného video obsahu dostupného ze Stránky, ujistěte se, že je tento obsah umístěn na této Stránce.

Žádný video obsah dostupný na této Stránce však není umístěn na námi spravovaných serverech a není ani námi vytvořen a/nebo umístěn na serverech třetích stran.

Nejefektivnějším způsobem zjednání nápravy a ochrany vašich práv jako majitele případného video obsahu je žádat odstranění obsahu přímo provozovatele serveru, který je přímo odpovědný za obsah umístěný na svém serveru. Toto jednání ve svém důsledku způsobí nedostupnost možného protiprávního obsahu i na Stránce.

Typ vztahu

Tyto PU nejsou určené ke vzniku jakéhokoliv partnerství, obchodní smlouvy, zastoupení nebo společného podniku mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem.

Porušení Dohody

Pokud Návštěvník nedodrží kterékoliv z ustanovení PU, nebo pokud má Poskytovatel důvodné podezření, že Návštěvník přímo nebo nepřímo neplní některé z ustanovení PU, Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a všemi dostupnými prostředky zablokovat přístup Návštěvníka na stránku a uzavřít případný účet registrovaný na Návštěvníkovo jméno a rovněž si dle vlastního uvážení ponechává právo na Návštěvníka podat žalobu.

Dodržování zákonů

Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště nebo kde jsou rezidenty nebo kde se nacházejí. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti Návštěvníkovi přijme jakýkoliv úřad, regulátor nebo autorita v souvislosti s používáním Stránky.

Právo a fórum a/nebo komunita

Tato Dohoda se řídí a je vykládána v souladu s maltskými právními předpisy. Pro urovnání jakýchkoliv sporů vyplývajících z této Dohody se Strany podřizují do výlučné pravomoci maltského soudu. Tato Dohoda se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

Nadpisy

Nadpisy jsou určené ke zpřehlednění a usnadnění čtení těchto PU. Jejich účelem není výklad obsahu odstavce, který za každým nadpisem následuje. Nadpisy Poskytovatele k ničemu nijak nezavazují.

Zřeknutí se práv

Jakékoliv prominutí jakéhokoliv porušení kteréhokoliv ustanovení těchto PU ze strany kteréhokoliv Návštěvníka nemůže být považováno za prominutí pozdějšího porušení stejného nebo jiného ustanovení těchto PU.

Vyloučení odpovědnosti

Záruky a zastoupení

Tímto se stanovuje, že Poskytovatel nedává žádný slib či záruku (explicitní ani implicitní), že obsah těchto PU je přesný a/nebo vhodný pro jiný účel než ke stanovení takových podmínek, které nemohou být podle platného práva výslovně vyloučeny.

Návštěvník používá Stránku zcela na své nebezpečí a „jak je“. Stránka není hazardního charakteru. Poskytovatel Stránky neposkytuje hazardní služby, nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, a ani není součástí žádné hazardní transakce. Sázkové kursy, které jsou zobrazené na Stránce, jsou součástí informačního servisu a doplňkových funkcí této Stránky

Poskytovatel nezaručuje, že všechny funkce a informace poskytované Stránkou jsou správné a pravdivé, že její používání bude plně vyhovovat Návštěvníkovi, že je Stránka zcela bezpečná a prosta chyb, že je pravidelně aktualizována, že jakýkoliv nedostatek v softwaru Stránky je pravidelně opravován, že služby jsou nepřerušované, že Stránka je bez virů nebo chyb, že je kontinuálně v provozu, že informace a funkce na ní jsou spolehlivé nebo že jakékoliv další informace a funkce na Stránce jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na Stránku, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů v takovém rozsahu, v jakém je dodržování těchto místních zákonů vyžadováno.

Stránka může obsahovat odkazy a reference na stránky/reklamy/obsah třetích stran. Tyto informace které nesou tyto stránky/reklama/obsah jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu Návštěvníka a nevyplývá z nich žádná odpovědnost Poskytovatele za tyto informace. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, přímo vyjádřenou ani předpokládanou, ohledně přesnosti nebo dostupnosti obsahu nebo textových či obrazových informací, které nejsou pod jeho doménou. Poskytovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných stránkách, a nijak se nevyjadřuje ke kvalitě, bezpečnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti takového softwaru.

Ztráty nebo škody

Poskytovatel není odpovědný za žádné ztráty nebo škody, ať už přímé, či nepřímé, které Návštěvník nebo třetí strana mohli utrpět v důsledku používání Stránky. Jako důsledek používání Stránky není Poskytovatel rovněž odpovědný za škody způsobené obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční ztrátou.

Poskytovatel není odpovědný za výhry nebo prohry na webových stránkách třetích stran, které jsou důsledkem použití informací zobrazených na Stránce.

Bez omezení obecné platnosti předchozích dvou ustanovení se mimo jiné rovněž neuznává a ani nepřijímá odpovědnost za následující události:

 1. chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, chyby způsobené vyšší mocí a/nebo další podobné chyby;
 2. porušení pravidel Poskytovatele;
 3. trestné činy;
 4. sdělení, doporučení a rady od Poskytovatele předané v jakékoliv formě;
 5. žaloby a/nebo jiné právní úkony;
 6. ztráty (rovněž finanční) nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku jimi použití Stránky či jejího obsahu nebo jakéhokoliv odkazu na Stránce publikovaném;
 7. ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku změn na Stránce, pozastavení nebo přerušení chodu a funkčnosti Stránky;
 8. nelegální použití Stránky nebo jejího obsahu jakoukoliv osobou či 3. stranou, nebo dále závadou, opomenutím nebo jakýmkoliv faktorem mimo kontrolu Poskytovatele;
 9. jakékoliv použití Stránky třetí stranou, která vstoupí do soukromých zón vyžadujících přihlášení a heslo za použití Návštěvníkova přihlašovacího jména a hesla;
 10. v případě virů či chyb kódu, které způsobí nesrovnalosti ve službách a funkcích Stránky a z nich vyplývající škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;
 11. jakýkoliv čin nebo opomenutí internetového poskytovatele nebo jiné třetí strany, s níž mohli Návštěvníci uzavřít smlouvu, aby měli přístup ke Stránce. V případě sporu mezi internetovým poskytovatelem a Návštěvníky nemůže být Poskytovatel považován za účastníka takovéhoto sporu a ani činěn odpovědným. Takový spor pak nijak neovlivní tyto PU;
 12. a
 13. jakýkoliv nárok vyplývající ze škod způsobených Návštěvníkem kvůli obsahu jakéhokoliv materiálu zveřejněného jiným Návštěvníkem nebo třetí stranou, který neautorizoval Poskytovatel Stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel respektuje během prohlížení či jiném používání Stránky soukromí Návštěvníků a zavazuje se jejich soukromí chránit. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, Stránka shromažďuje a používá "osobní údaje" z důvodů, které jsou výslovně uvedeny níže), aby mohla poskytovat pokročilé služby nabízené Stránkou.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s mezinárodními úmluvami a směrnicemi EU, které byly začleněny do maltského Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 440 na Maltě), a s nařízením (v sektoru elektronické komunikace) o zpracovávání osobních údajů (právní upozornění č. 16 z roku 2003 včetně pozdějších dodatků), přijímají doporučení 2/2001 článku 29 Pracovní skupiny, přijatého 17. května 2001, o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů online, a splňuje také všechny ostatní platné předpisy a postupy.

Shromažďování osobních údajů

Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází Stránku. Stránka ovšem po Návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, když chce používat doplňkové nebo pokročilé služby, které Stránka nabízí po registraci. Za takových okolností Stránka bude chtít po Návštěvníkovi předchozí souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů Návštěvníka. Při registraci nebo jiné příležitosti může Stránka chtít po Návštěvníkovi, aby zadal svou přihlašovací emailovou adresu a heslo. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby Stránka mohla jejich osobní údaje shromažďovat. Stránka ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.

Návštěvníci, kteří Stránce udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.

Právo na přístup

Návštěvníci jsou oprávněni požadovat, aby jim Kontrolor (definován níže) poskytl písemné informace o tom, které z jejich osobních údajů shromáždil a/nebo použil. Žádost se Kontrolorovi předkládá písemně.

Stránka se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby uložené osobní údaje aktualizovala. Je však žádoucí, aby Návštěvníci sami informovali o jakékoliv změně v osobních údajích, které Stránka shromažďuje.

Návštěvníci, kteří se domnívají, že některý z jejich osobních údajů je nepřesný, mohou písemně požádat Kontrolora o opravu údajů. Návštěvníci mají také právo požádat Kontrolora, aby zablokoval nebo smazal jejich osobní údaje, pokud byly zpracovány protiprávně.

Důvody shromažďování a využívání osobních údajů

Osobní údaje shromažďované Stránkou budou zpracovány v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 440 na Maltě) a dalšími nařízeními, a budou zpracovány za účelem:

 1. komunikace s Návštěvníky;
 2. zasílání zapomenutého hesla k osobnímu účtu Návštěvníka;
 3. zasílání informací, které Poskytovatel považuje za užitečné pro Návštěvníka, včetně informací o produktech, servisních informacích a komerčních/reklamních materiálech Stránky či třetích stran, se kterými Stránka spolupracuje;
 4. poskytování pokročilých služeb, kterými jde stránku do určité míry konfigurovat;
 5. zlepšování obsahu nabízeného Stránkou;
 6. nabízení personalizovaného obsahu a/nebo vzhledu či funkčnosti Stránky Návštěvníkovi.

Sdělení osobních údajů třetím stranám

Poskytovatel neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá a ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje Stránky.

Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost Poskytovatele Stránky sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám.

Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si Stránka vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.

Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se ke Stránce třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.

Logovací soubory

Kvůli lepší administraci Stránky a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro hromadné využití Stránka automaticky zaznamenává IP adresy všech Návštěvníků a podstránky, které si každý Návštěvník prohlédl.

Prohlášení o cookies

"Cookie" je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. Stránka používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou. Pokud se tak rozhodnou, je jim doporučeno přestat používat jakékoliv služby poskytované na Stránce.

Používáme "Cookie" k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informace o Vašem používání Stránky. Bližší informace naleznete zde.

Bezpečí

Stránka a Kontrolor přijali různá opatření, technická i organizační, aby pomohli ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Poskytovatel zaručit, že k takovému případu zneužití nemůže dojít.

Doba, po kterou jsou uchovány osobní údaje

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě neaktivity Návštěvníka po dobu 3 let budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí Návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která tyto přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví ze Stránky, nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.

Přijetí Zásad ochrany osobních údajů

Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů Stránkou a Kontrolorem je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

Poskytovatel

Livesport Media Ltd je společnost řádně registrovaná podle zákonů Malty pod registračním číslem C 54555. Její registrovaná adresa je CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Kontrolorem shromážděných a používaných dat Návštěvníků na Stránce je Livesport, s.r.o., Bucharova 8, 158 00 Praha, Česká republika.